Vi vet at kjemi er viktig – Bli bedre kjent med psykologene våre!

Rikke er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet med individualterapi med voksne pasienter. Hun har kompetanse på utredning og behandling av et bredt spekter av problemstillinger. Med genuinitet, varme og aksept ønsker Rikke at det skal føles trygt å utforske vanskelige temaer i terapirommet. Dette kan for eksempel være fastlåste tanker og følelser, gjentagende livsmønstre og reaksjoner på vonde hendelser. Sammen vil dere finne mål for terapien, samt den tilnærmingen og det tempoet som passer best for deg.

Rikke har særlig erfaring med:

💭 grubling/bekymring 💭 depresjon 💭 angst 💭 selvfølelse

Rikke

Rebecca er autorisert psykolog og har arbeidet med barn, ungdom og voksne. Hun har erfaring og kompetanse på utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker, fra spesialisthelsetjenesten og kommunen.
I terapirommet forsøker hun å skape en trygg atmosfære, og ønsker å møte deg der du er i livet. Gjennom et godt samarbeid finner dere ut av hvordan du best kan oppnå bedring eller endring i ditt liv. Rebecca er opptatt av å lære deg å kjenne og være en aktiv lytter.


Rebecca har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 relasjonsvansker 💭 foreldreveiledning 💭 stress 💭 selvfølelse 💭 belastende livshendelser

Rebecca

Yasmin er autorisert psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet poliklinisk med voksne, barn, ungdom og deres pårørende. Hun har erfaring innen et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker og har blant annet kompetanse på behandling av angstlidelser, depresjon, traumelidelser, relasjonsutfordringer og selvbildeproblematikk. Hun er opptatt av tema som selvfølelse, selvhevdelse og selvomsorg. I sin spesialistoppgave skrev hun om «skamfølelse i terapi», og om hvor viktig det er å identifisere og å aktivt ta tak i det som ligger til grunn for overveldende skamfølelse hos enkelte. Hos henne vil du få hjelp til å sette ord på egne behov, både ovenfor deg selv og i møte med andre. Yasmin tilpasser utredning og behandlingsmetode til den enkeltes behov og problemstilling og er opptatt av å lage felles mål for samtale og terapi. Hun kan bidra med strukturert utredning og behandling eller hjelpe deg å møte relasjonelle og følelsesmessige utfordringer på en mer hensiktsmessig måte. Hun er opptatt av at møtet med henne skal kjennes trygt og være preget av empati, åpenhet og nysgjerrighet.

Yasmin har erfaring med:

💭 angst 💭 OCD 💭 fobier 💭 søvnmangel 💭 relasjonsvansker 💭 depresjon 💭 livsbelastning 💭 traume 💭 skamfølelse 💭 selvfølelse 💭 barn og unge

YasminYasmin
Yasmin

Mari er autorisert psykolog og har erfaring med både ungdom og voksne. Hun har jobbet mye med et bredt spekter av psykisk problematikk, som lav selvfølelse, skam, relasjonsvansker, angst, depresjon og spiseforstyrrelser. Hun er opptatt av tema som selvivaretakelse, selvhevdelse og selvfølelse. Hun ønsker at klienten skal få dypere innsikt i seg selv og egne følelser, ved å sette ord på følelsene og ivareta behovene de bringer med seg.

Mari er opptatt av å skape en trygg og åpen relasjon hvor alt kan snakkes om. Hun tilpasser behandlingen etter dine ønsker og kan både arbeide mot konkrete mål, eller gå inn på fastlåste og vanskelige følelser. Uansett hva utfordringen din måtte være vil Mari alltid ta deg på alvor og møte deg med empati og varme.

Mari har også arbeidet flere år i Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) og har erfaring fra overvektspoliklinikk. Erfaringene har skapt et brennende engasjement for behandling av overvekt, emosjonell spising og overspisingslidelse, da personer med disse vanskene ofte blir oversett i helsevesenet. Dersom du kjenner deg alene i en vektnedgangsprosess eller opplever å ha et usunt forhold til mat, kropp og vekt, er du også hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Mari har særlig erfaring med:

💭 selvfølelse og selvivaretakelse 💭 spiseforstyrrelser 💭 overspising/emosjonell spising 💭 livsstilsendringer 💭 relasjonsvansker 💭 sinnemestring 💭 angst 💭 depresjon

Mari

Henriette er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på et bredt spekter av psykiske lidelser, og har blant annet erfaring med individualterapi, familiesamtaler og veiledning av foreldre.

Henriette er opptatt av å tilpasse behandlingen basert på den enkeltes problemstilling, behov og ønsker. Hun vil møte deg på en nysgjerrig og empatisk måte, og ønsker å skape et samtalerom der det kjennes trygt å utforske det som oppleves som vanskelig.

Henriette har erfaring med:

💭 angst 💭 relasjonsvansker 💭 depresjon 💭 selvfølelse 💭 barn og unge

Henriette

Benjamin er autorisert psykolog med flere års erfaring innenfor spesialisthelsetjenesten og familievernet. Han har god kompetanse på tematikk som handler om identitet, relasjoner, livsutfordringer, og ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse.

Benjamin er opptatt av å møte deg på en respektfull, ikke-dømmende og varm måte. Terapirommet skal være et sted hvor dere sammen kan balansere alvor og humor, og hvor du skal kjenne deg trygg på at hva enn du kommer med blir du tatt imot på en god måte. Benjamin har troen på at dere sammen finner ut hva som passer for deg, og at du samtidig kan utfordres i samtaler med ham. Her skal det være lov til å prate om alt!

Benjamin har erfaring med temaer som:


💭 relasjoner 💭 identitet 💭 livsutfordringer 💭 psykisk helse 💭 grensesetting 💭 selvivaretagelse 💭 selvfølelse

Benjamin

Gjertrud er autorisert psykolog og har flere års erfaring med behandling av mennesker med et bredt spekter av psykiske lidelser. Hun tilpasser tilnærming og metode for å imøtekomme den enkeltes behov på en hensiktsmessig måte.

Gjertrud er en empatisk og erfaren samtalepartner og kan blant annet hjelpe deg i prosessen med å sortere tanker, sette ord på følelser i belastende livssituasjoner og utforske lite hensiktsmessige tankemønstre. Dette kan være i forbindelse med blant annet relasjonsvansker, stressmestring, angst og depresjon.

Hun ønsker at du skal oppleve å bli tatt alvor og at det skal føles trygt å snakke om dine utfordringer. Du vil få rom til å være den du er, samtidig som du blir utfordret på det som er nødvendig for å oppnå ønsket endring.

Gjertrud har særlig erfaring med:

💭 relasjonsvansker 💭 stressmestring 💭 belastende livshendelser 💭 angst 💭 depresjon

Gjertrud

Kristina er autorisert psykolog og har mange års erfaring med individualterapi og å møte mennesker i ulike utfordrende livssituasjoner. Hun har jobbet i lavterskeltjenester og i spesialisthelsetjenesten med behandling av psykiske lidelser og plager som blant annet depresjon og nedstemthet, stressplager og belastende livshendelser, angst/uro, selvfølelelsproblematikk og livsstilsproblematikk.

Kristina vil møte deg med varme, nysgjerrighet og aksept. Hun er opptatt av at du skal føle deg sett og forstått og at samtalene tilpasses den enkeltes behov.

Kristina har erfaring med temaer som:


💭 depresjon og nedstemthet 💭 stress 💭 angst/uro 💭 belastende livshendelser 💭 relasjonsvansker 💭 livsstilsendring 💭 jobb- og studierelaterte utfordringer

KristinaKristina
Kristina

Mari er autorisert psykolog og har arbeidet med individualterapi og familiesamtaler i førstelinjetjenesten. Hun har erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser som depresjon, angsttilstander og reaksjoner på belastende livshendelser. Hun har også kompetanse på tematikk knyttet til identitet, selvfølelse og relasjonelle vansker.

Mari er opptatt av at terapirommet skal oppleves trygt og at du skal være komfortabel med å ta opp alt du har behov for i samtalene. Hun vil hjelpe deg med å utforske tankene, følelsene og handlingene dine, samt bidra til å finne frem til endringer av de mønstrene som skaper vanskeligheter og ubehag i hverdagen.

Mari har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 angst 💭 belastende livshendelser 💭 identitet 💭 selvfølelse 💭 relasjonsvansker

Mari

Anje er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med gruppebehandling og individualterapi. Hun har kompetanse på utredning og behandling av angst, depresjon, traumerelaterte tilstander og personlighetsproblematikk.

Anje vil møte deg på en nysgjerrig, empatisk og ikke-dømmende måte. Hun ønsker å legge til rette for et trygt rom og en god relasjon. Gjennom samtaleterapi vil hun hjelpe deg med å utforske, forstå og endre vanskelige, fastlåste følelser og tanker.

Temaer hun har god kjennskap til gjennom terapiutøvelsen omfatter:

💭 relasjonsvansker 💭 reaksjoner på vonde opplevelser 💭 sorg 💭 selvfølelse 💭 ensomhet 💭 personlighetsforstyrrelser 💭 traumer

Anje

Rebecca er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hvor hun har jobbet med behandling og utredning av et bredt spekter psykiske lidelser. Rebecca er opptatt av å møte alle pasienter med varme og nysgjerrighet og å skape en god og trygg relasjon. 

I behandling er hun opptatt av å se det individuelle mennesket først, og skreddersy behandlingen til den enkelte, da ingen mennesker er like. Sammen vil dere komme frem til en arbeidsmetode og målsetning som passer akkurat deg.

Rebecca har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 angst 💭 personlighetsforstyrrelser 💭 belastende livshendelser 💭 selvfølelse 💭 grensesetting 💭 relasjonsvansker 💭 søvnproblemer

Rebecca

Halvor er autorisert psykolog og tilbyr samtaleterapi for voksne med alle typer utfordringer. Han har et fokus på å identifisere og endre fastlåste mønstre i måten du tenker, føler eller handler på gjennom å balansere utfordring og støtte. Han vil derfor oppleves som som ærlig og oppriktig, men alltid på en støttende måte og på et nivå tilpasset deg. Halvor er engasjert i din problemstilling, og vil forsøke å forstå den fullt ut før dere sammen forsøker å løse den. Halvor tilbyr terapi både på norsk og engelsk.

Halvor har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 tristhet 💭 angst 💭 relasjonsvansker

Halvor

Nnaka er autorisert psykolog med flere års erfaring som behandler i spesialisthelsetjenesten. Med fokus på trygghet, åpenhet og en god relasjon i terapirommet, inviteres du inn til å løse de aktuelle problemene dine.

I møte med Nnaka, er det ingen problemer som er for små til å kunne sees på. Fokuset ligger mot å oppnå større forståelse av seg selv og skape et rom hvor du vil oppleve deg respektert og tatt på alvor. Slik vil du få muligheten til å sortere, sette ord på og møte vonde følelser.

Nnaka har kompetanse og erfaring med behandling av et bredt spekter psykiske lidelser og utfordringer knyttet til:

💭 depresjon 💭 angst 💭 traumer 💭 selvfølelse 💭 relasjonsvansker

Nnaka

Silje er autorisert psykolog og spesialist med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på utredning og behandling av angst og fobier, depresjon, alkohol- og andre avhengighetstilstander. Hun er opptatt av temaer som selvfølelse, skam og skyld, selvhevdelse og selvomsorg.

Silje vil møte deg på en nysgjerrig og ikke-dømmende måte og ønsker hjelpe deg med å identifisere tydelige mål, hindringer, og løsninger på dine utfordringer gjennom utforskning av tanker, følelser og handlinger.

Silje har særlig erfaring med:

💭 angst 💭 fobier 💭 depresjon 💭 rus og avhengighet 💭 selvfølelse 💭 skam

Silje

Helga er autorisert psykolog og har erfaring fra Forsvaret og militærpsykiatri, samt spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og tilstander.

Hun ønsker å tilpasse tilnærming og behandlingsmetode basert på den enkeltes behov og problemstilling. Helga er opptatt av å møte deg med nysgjerrighet, empati og å skape et trygt rom der dere sammen kan jobbe for å skape de endringene du trenger for å bli mindre psykisk plaget eller for å fremme utvikling av deg selv. Det kan dreie seg om vanskelige eller fastlåste følelser og tanker, belastende situasjoner eller vansker i relasjon til deg selv eller andre.

Helga har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 traumer 💭 utbrenthet 💭 selvutvikling 💭 selvbilde 💭 grensesetting

Helga

Hedda er autorisert psykolog som har erfaring med å møte mennesker i vanskelige livssituasjoner og har blant annet jobbet med krisehåndtering, foreldreveiledning, arbeidsrehabilitering og arbeidspsykologi. Hun har god kompetanse innen angstlidelser, tvang/OCD, men også depresjon, traumer, selvbildeproblematikk, livsbelastninger og relasjonsproblemer.

Hun er opptatt av å se den enkelte, være genuin, og møte mennesker på en empatisk måte der hun ønsker å skape et trygt rom for å kunne snakke om alt. Hedda hjelper blant annet med hvordan å forholde seg til vanskelige situasjoner, hendelser i livet, tanker, og følelser.

Hedda har særlig erfaring med:

💭 jobbrelaterte utfordringer 💭 beslutingsvegring 💭 OCD 💭 traumer 💭 støttet til pårørende 💭 fobier 💭 kriser

Hedda

Sara er autorisert psykolog og har jobbet med lavterskeltjenester og arbeidsrettet rehabilitering. Hun har erfaring med behandling av både ungdommer og voksne. Hun er opptatt av å danne en god relasjon på bakgrunn av åpenhet, nysgjerrighet og aksept.


Sara er opptatt av den enkeltes behov og hvordan man sammen kan finne den løsningen som er mest verdifull for den enkelte. Hun er særlig opptatt av hvordan man påvirkes av følelser, arbeidsrelaterte problemstillinger, selvhevdelse, skam og skyld.


Sara har særlig erfaring med:

💭 stressmestring 💭 utbrenthet 💭 søvnvansker 💭 selvfølelse 💭 relasjonelle vansker 💭 depresjon

Sara

Fredrik er autorisert psykolog med erfaring innen både forskning og terapi, samt fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et bredt spekter psykiske plager. Han er særlig opptatt av hvordan samspillet mellom tanker, følelser og kroppslige reaksjoner kan påvirke hvordan vi har det psykisk. Det nære forholdet mellom kropp og sinn kan ha stor betydning i psykologisk behandling, og Fredrik har erfaring med dette fra arbeid med mennesker med kroniske smerter.

Som psykolog er Fredrik opptatt av å tilpasse terapien til hver enkelt person. Alle mennesker er forskjellige med ulike behov, uavhengig av diagnose. Det er derfor viktig for ham å møte hver pasient med en åpen og nysgjerrig holdning. I et terapirom skal det være trygt å snakke om vanskelige ting, og alt fra store til små vansker. Terapi er først og fremst et samarbeid der klientens behov sitter i førersetet.


Fredrik har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 søvnvansker 💭 utmattelse 💭 depresjon 💭 smerter 💭 selvfølelse 💭 fobier

FredrikFredrik
Fredrik

Martine er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser, relasjonelle vansker, spiseforstyrrelser, selvfølelsesproblematikk, angst og depresjon.

Martine er opptatt av at terapirommet skal være et sted hvor du føler deg komfortabel til å snakke om deg selv og det som plager deg. Trygghet og åpenhet står sentralt når du skal utforske vanskelige tanker og følelser, for å løse dine utfordringer.

Martine har særlig erfaring med:

💭 personlighetsforstyrrelser 💭 relasjonsvansker 💭 spiseforstyrrelser 💭 selvfølelse 💭 angst 💭 depresjon

Martine

Henriette er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hvor hun har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser og utfordringer.

Hun ønsker å skape en relasjon basert på trygghet og aksept slik at du fritt kan dele dine tanker og følelser. Henriette vil prøve å forstå din unike opplevelse gjennom felles utforskning av det som er vanskelig. Hun kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med deg selv for å kunne se nye perspektiver og skape utvikling. For at samtalene skal oppleves verdifulle for deg tilpasser hun forløpet etter dine behov.

Henriette har særlig erfaring med:

💭 stress og utbrenthet 💭 jobbrelaterte utfordringer 💭 emosjonelle og relasjonelle vansker 💭 søvnproblemer 💭 rus og avhengighet

Henriette Henriette
Henriette

Oda er autorisert psykolog med erfaring fra utredning og behandling av barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske utfordringer fra førstelinje- og spesialisthelsetjenesten.

I terapirommet er hun opptatt av å skape trygghet og etablere en god relasjon. Hun vil møte deg med aksept og åpenhet og gi deg støtte, samtidig som hun vil utfordre deg for at du skal oppnå ønsket endring. Oda har en integrativ tilnærming til terapi, noe som betyr at hun benytter ulike behandlingsmetoder og er opptatt av at terapien tilpasses ditt behov, preferanse og bakgrunn. Hun anser terapi som et samarbeidsprosjekt hvor dere sammen kommer frem til terapiens mål og metode og i fellesskap utforsker det som er vanskelig.

Oda tilbyr terapi på norsk og engelsk og har særlig erfaring:

💭 depresjon 💭 angst 💭 bekymringer 💭 uro og stress 💭 grensesetting 💭 kriser 💭 skyld 💭 selvhevdelse 💭 selvfølelse 💭 relasjonelle og emosjonelle vansker

Oda Oda
Oda

Christine er autorisert psykolog og har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker. Hun tilpasser tilnærming og behandlingsmetode basert på den enkeltes behov og problemstilling. 

Christine ønsker å skape et trygt rom der du blir møtt med empati, varme og nysgjerrighet, slik at dere sammen kan vende blikket inn, utforske, forstå og endre det som er vanskelig. Det kan være snakk om en belastende situasjon, tanker, følelser, eller mønstre i relasjon til deg selv og andre. Hun er også opptatt av hvordan din historie og dine livserfaringer har formet deg, men først og fremst hva som er hensiktsmessig for at du skal få det bedre og nå dine mål.

Christine har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst/ uro 💭 depresjon 💭 traumer 💭 selvbilde 💭 relasjonsvansker 💭 autisme/ adhd 💭 søvnvansker 💭 belastende livshendelser

Christine

Andrea er autorisert psykolog med mange års erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunetjenesten. Hun har jobbet med voksne og unge voksne og har mye erfaring med behandling av angst, depresjon, jobb-og studierelatert stress, samt krisepsykologi ved akuttambulant enhet. I kommunen har hun jobbet med ungdom med vansker knyttet til skole, sosiale relasjoner og rus, samt foreldreveiledning og familieoppfølging. Andrea er opptatt av at det skal være trygt, nyttig og lav terskel for å snakke med noen om det som står i veien for å ha det bra i hverdagen.

Andrea har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 angst 💭 søvnvansker 💭 relasjonsvanker 💭 traumer 💭 jobb- og studierelaterte utfordringer 💭 sinnemestring 💭 ungdom 💭 foreldre 💭 personlighetsforstyrrelser

Andrea

Thomas er autorisert psykolog og har jobbet i lavterskeltjenester og i spesialisthelsetjenesten. Han har erfaring med både barn, ungdom og voksne og har bred kompetanse innen utredning og behandling av psykiske lidelser. Han har også tatt en doktorgrad i psykologi, der han forsket på viktigheten av å utforske klientens behov og la dette være styrende for terapiforløpet.

Thomas er opptatt av å forstå klientens unike perspektiv, for å hjelpe med å utforske og sette ord på det som er vanskelig. For å få til det er det viktig å skape et trygt samtaleklima, der nysgjerrighet, aksept og åpenhet er i fokus.

Thomas har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 selvfølelse 💭 identitet 💭 ensomhet 💭 barn og unge 💭 relasjoner

Thomas

Rudi er er autorisert psykolog og har åtte års erfaring med samtaleterapi for voksne med alle typer psykologiske utfordringer.

Hovedfokus i terapien er å identifisere og endre fastlåste mønstre i måten man tenker, føler og handler på. Som samtalepartner er han opptatt av å sammen med deg finne den rette balansen mellom støtte og utfordring. Han vil lytte helhjertet til dine opplevelser og er tydelig på hvordan han kan bidra for å hjelpe deg fremover i din situasjon.

Engasjement, dyktighet, humor, kreativitet og oppriktighet er noen av de kvalitetene han bringer inn i terapirommet.

Rudi tilbyr terapi på norsk og engelsk.

Rudi har særlig erfaring med:

💭 angst 💭 depresjon 💭 søvnproblemer 💭 kroniske smerter 💭 stress 💭 søvnproblemer 💭 utbrenthet 💭 livsstilsendringer

Rudi

Anita er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med voksne, barn, ungdom og deres familier. Hun har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker, og hun tilpasser tilnærming og behandlingsmetode basert på den enkeltes behov og problemstilling. De siste årene har Anita arbeidet med angstproblematikk som OCD, sosial angst, panikkangst, agorafobi/fobier og prestasjonsangst og da særskilt barn og ungdom som i møte med verden kan oppleve den overveldende.

Anita er opptatt av hvordan endringer kan skapes gjennom kjærlig, ikke- dømmende og gjerne humoristisk oppmerksomhet på hvordan du opplever ulike situasjoner og utfordringer og hvordan du møter disse. Ved å skape en trygg relasjon der du blir møtt med åpenhet, nysgjerrighet og empati, vil dere sammen kunne gå uroen i møte.


Anita har erfaring med temaer og vansker som:

💭 sosial angst 💭 panikkangst 💭 generalisert angst 💭 depresjon 💭 OCD 💭 selvbilde 💭 relasjonsvansker 💭 fobier

Anita

Johanne er autorisert psykolog og har erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten med barn og ungdom, samt med individualterapi med voksne. Hun har stor respekt for mennesker som velger å oppsøke hjelp for å få det bedre eller gjøre endringer i livene sine, uansett hva det er de ønsker å jobbe med. Akkurat som vi har en fysisk helse, har vi alle en psykisk helse, og det er normalt å ha behov for noen å snakke med i perioder når vi opplever vanskelige livssituasjoner, forandring og overganger, eller rett og slett føler at vi står fast.

Johanne tilbyr terapi på norsk og engelsk.

Johanne har særlig erfaring med:

💭 angstlidelser 💭 depresjon 💭 utenforskap 💭 relasjonsvansker 💭 sjalusi 💭 selvfølelse, egenomsorg og grensesetting 💭 kulturforskjeller og innvandring/expat-liv 💭 mindfullness

JohanneJohanne
Johanne

Ingrid er autorisert psykolog med flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har jobbet med utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser. Ingrid er opptatt av å møte deg med varme og profesjonalitet. Hun ønsker å skape et trygt og ikke-dømmende rom for både små og store utfordringer. Hun har jobbet mye med engstelse, uro, stress, utmattelse, påtrengende tanker og vanskelige følelser. Det kan ofte gi mening å utforske slike tanker og følelser, og sammen finne nye og mer hensiktsmessige måter å forholde seg til disse på.

For Ingrid er det viktig at terapien føles som et samarbeid. Hun engasjerer seg i dine utfordringer og ønsker sammen med deg å definere målet for terapi. Det er større sjanse for å lykkes dersom man er enige om målet og ærlige om hvordan prosessen oppleves.


Ingrid har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 søvnvansker 💭 bekymringstanker 💭 depresjon 💭 skam 💭 ADHD 💭 autismespekterforstyrrelse

Ingrid

Ida har erfaring fra spesialisthelsetjenesten med behandling av voksne med ulike typer problemstillinger. Hun er opptatt av å være en trygg person å snakke med om det som er vanskelig, for å sammen kunne komme frem til en bedre forståelse av deg. Det å bli bedre kjent seg selv og egne reaksjoner kan være viktig for å gjøre problemer mer håndgripelige. Store temaer som skam og skyld, usikkerhet, angst eller nedstemthet kan ofte oppleves overveldende og vanskelige å forstå. Å få hjelp til å sette ord på vanskelige følelser knyttet til slike temaer kan for mange være lettende, og åpne opp for mulige løsninger.

Ida har særlig erfaring med:

💭 angst 💭 depresjon 💭 relasjonsvansker 💭 selvfølelse

Ida GIda G
Ida G