Bli bedre kjent med våre psykologer som har særlig erfaring med barn og unge

Anita er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med voksne, barn, ungdom og deres familier. Hun har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker, og hun tilpasser tilnærming og behandlingsmetode basert på den enkeltes behov og problemstilling. De siste årene har Anita arbeidet med angstproblematikk som OCD, sosial angst, panikkangst, agorafobi/fobier og prestasjonsangst og da særskilt barn og ungdom som i møte med verden kan oppleve den overveldende.

Anita er opptatt av hvordan endringer kan skapes gjennom kjærlig, ikke- dømmende og gjerne humoristisk oppmerksomhet på hvordan du opplever ulike situasjoner og utfordringer og hvordan du møter disse. Ved å skape en trygg relasjon der du blir møtt med åpenhet, nysgjerrighet og empati, vil dere sammen kunne gå uroen i møte.

Anita

Benjamin er autorisert psykolog med erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge, og familievernet. Han har i hovedsak erfaring med behandling og utredning av barn og unge, og par- og familieterapi. Benjamin har god kompetanse på tematikk som handler om identitet, relasjoner, livsutfordringer, og ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse.

Han er opptatt av å møte deg på en respektfull, ikke-dømmende og varm måte. Terapirommet skal være et sted hvor dere sammen kan balansere alvor og humor, og hvor du skal kjenne deg trygg på at hva enn du kommer med blir du tatt imot på en god måte. Benjamin har troen på at dere sammen finner ut hva som passer for deg, og at du samtidig kan utfordres i samtaler med ham. Her skal det være lov til å prate om alt!

Benjamin

Henriette er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser, og har blant annet arbeidet med individualterapi for barn og ungdom, familiesamtaler og veiledning av foreldre. Henriette ønsker å tilpasse behandlingen basert på den enkeltes problemstilling, behov og ønsker. Hun vil møte deg på en nysgjerrig og empatisk måte, og er opptatt av skape et samtalerom der det kjennes trygt å utforske det som oppleves som vanskelig. 

Henriette

Yasmin er autorisert psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet poliklinisk med voksne, barn, ungdom og deres pårørende. Hun har erfaring innen et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker og har blant annet kompetanse på behandling av angstlidelser, depresjon, traumelidelser, relasjonsutfordringer og selvbildeproblematikk. Hun er opptatt av tema som selvfølelse, selvhevdelse og selvomsorg. I sin spesialistoppgave skrev hun om «skamfølelse i terapi», og om hvor viktig det er å identifisere og å aktivt ta tak i det som ligger til grunn for overveldende skamfølelse hos enkelte. Hos henne vil du få hjelp til å sette ord på egne behov, både ovenfor deg selv og i møte med andre. Yasmin tilpasser utredning og behandlingsmetode til den enkeltes behov og problemstilling og er opptatt av å lage felles mål for samtale og terapi. Hun kan bidra med strukturert utredning og behandling eller hjelpe deg å møte relasjonelle og følelsesmessige utfordringer på en mer
hensiktsmessig måte. Hun er opptatt av at møtet med henne skal kjennes trygt og være preget av empati, åpenhet og nysgjerrighet.

Yasmin Yasmin
Yasmin

Gjertrud er autorisert psykolog og har flere års erfaring med behandling av mennesker med et bredt spekter av psykiske lidelser. Hun tilpasser tilnærming og metode for å imøtekomme den enkeltes behov på en hensiktsmessig måte. Hun har jobbet med både barn/ungdom og foreldre i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. I tillegg har hun flere års erfaring som miljøterapeut på barnevernsinstitusjoner.

Gjertrud

Isak er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Han har kompetanse på utredning og behandling av ruslidelser og andre avhengighetstilstander, i tillegg til depresjon- og angsttilstander og utfordringer med selvfølelse og identitet. Isak er opptatt av det iboende potensialet som ligger i oss alle, og kan hjelpe deg å bli bedre kjent med hvem du er og hva dine utviklingsmål og behov er.

Isak ser dine utfordringer i lys av dine livserfaringer, og tar ikke utgangspunkt i kun ett teoretisk ståsted. Isak vil møte deg på en åpen og aksepterende måte, uansett hva du skulle bære på. Han vil kunne hjelpe deg å se ting på en ny måte, og bidra på veien til å skape positive endringer i livet ditt.

IsakIsak
Isak

Oda er autorisert psykolog med erfaring fra utredning og behandling av barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske utfordringer fra førstelinje- og spesialisthelsetjenesten.

I terapirommet er hun opptatt av å skape trygghet og etablere en god relasjon. Hun vil møte deg med aksept og åpenhet og gi deg støtte, samtidig som hun vil utfordre deg for at du skal oppnå ønsket endring. Hun anser terapi som et samarbeidsprosjekt hvor dere sammen kommer frem til terapiens mål og metode og i fellesskap utforsker det som er vanskelig.

OdaOda
Oda

Christine er autorisert psykolog og er ferdig utdannet psykologspesialist i 2022. Hun har erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser, fra sitt arbeid i spesialisthelsetjenesten. Hun har erfaring fra psykisk helsevern for voksne og for barn. Hun har skrevet hovedoppgave om tilknytningsteori, som er en styrende utviklingspsykologisk teori.

Christine

Rebecca er autorisert psykolog og har jobbet spesialisthelsetjenesten i flere år. Hun har bred erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser. I tillegg til rollen som behandler har Rebecca også hatt rollen som barneansvarlig på Allmennpoliklinikken.

Hun har også jobbet ved Blå Kors Kompasset, et tilbud for ungdom og unge voksne som har vokst opp i et hjem med rus. Rebecca skrev sin hovedoppgave om barn som pårørende - og viktigheten av tidlig innsats og støtte for denne gruppen.

I behandling er hun opptatt av å se det individuelle mennesket først, og skreddersy behandlingen til den enkelte, da ingen mennesker er like. Sammen vil dere komme frem til en arbeidsmetode og målsetning som passer akkurat deg.

Rebecca

Thomas er autorisert psykolog og har jobbet i lavterskeltjenester og i spesialisthelsetjenesten. Han har erfaring med både barn, ungdom og voksne og har bred kompetanse innen utredning og behandling av psykiske lidelser.

Han har også tatt en doktorgrad i psykologi, der han forsket på viktigheten av brukermedvirkning i lavterskeltilbud for ungdom med et teoretisk fokus på utviklingspsykologi. Han har også erfaring med behandling av barn med atferdsvansker gjennom foreldretrening.

Thomas