• no
 • en
Book an appointment
 • no
 • en
Book an appointment
Back to dermatologist

Acne


Akne


Generelt om akne

Akne, også kalt acne vulgaris, er en langvarig betennelsestilstand i talgkjertlene i huden i ansiktet, evnt også på skuldre, øvre rygg og brystet. Akne består av hudormer (komedomer) og pussfylte små blemmer i varierende størrelse. Det dannes også ofte arr i huden.

Det anslås at rundt 80% av alle ungdom og yngre voksne (11-30 år) opplever å ha akne i en eller annen grad. Akne oppstår vanligvis i alderen 12-14 år, men gjerne litt tidligere hos jenter. Begge kjønn rammes like hyppig. Akne går som regel over iløpet av 30-årene, men i enkelte tilfeller strekker det seg lengre inn i eldre alder. Det er uklart hvorfor akne blir bedre med årene.

Generelt deles akne inn i 4 grupper (mild, moderat, moderat til alvorlig, og alvorlig akne) ut i fra hvor hardt man er rammet, og benevnes som komedo-akne, papulopustuløs akne, cystisk akne eller dyp akne ut i fra hvilken karakter akne elementene viser seg med.

Akne kan påvirke pasienten sterkt psykisk, og er assosiert med plager som angst og depresjon.


Disponerende faktorer til akne

Faktorer som påvirker utviklingen av akne:

  • økt talgproduksjon i puberteten kombinert med økt følsomhet for androgener (hormoner med testosteron liknende virkning) i talgkjertlene.
  • overproduksjon av hudceller i poreåpninger med utvikling av hudormer
  • tilstedeværelse og infeksjon med hudbakterien Cutibacterium acnes (tidligiere Propionibacterium acnes)
  • arv
  • underliggende hormonelle forstyrrelser / sykdommer
  • i noen tilfeller spiller kosthold en invirkende rolle også, men det er svært individuelt hva man reagerer på. Generelt sett kan fet og sukkerholdig kost øke risikoen for akne.
  • anabole steroider kan utløse en uttalt form for akne


Symptomer / tegn på akne

Akne er en hudsykdom med flere elementer som forekommer i fet hud. Akne forandringene er vanligvis symmetrisk lokalisert til ansiktet, men i mer uttalte tilfeller presenteres den også på skuldre, bryst og rygg.

De karakteristiske akne forandringene er:

  • lukkede hudormer (“white heads”) som viser seg som hvite, ikke-betente nupper i huden
  • åpne hudormer (“black heads”) som er mørke grunnet økt pigmentering (ikke smuss / skitt). I disse er det et fettaktig, gulhvitt materiale.
  • ømme, røde, betente nupper / blemmer
  • arr - utviklingen av arr avhenger av hvor alvor betennelsen i huden er.Undersøkelse

Den undersøkende legen vil kunne stille diagnosen ut i fra hvordan sykehistorien er og hvordan hudforandringene ser ut. Det er som regel ikke nødvendig for andre tester eller prøver. Hvis man skulle være i tvil, kan man ta en bakterieprøve fra hudforandringene for å utelukke evt annen infeksjon i tillegg.


Behandling

Det er viktig å komme i gang tidlig med behandlingen for å forebygge arrdannelse, samt at pasienten får en bedre livskvalitet. Behandlingen går ut på å stoppe overproduksjonen av hudceller, hindre bakterievekst og minske produksjonen av fett i huden. Det er derfor ofte nødvendig med flere preparater for et vellykket resultat.


Man starter alltid med lokalbehandling, det vil si forskjellige kremer / gel til bruk i ansiktet. Har man tørr hud er en krem å foretrekke, er huden derimot fet er en gel bedre.  Det er viktig pasienten selv vasker ansiktet med vann og en mild, hudvennlig såpe med pH rundt 6.5. Det er også viktig å smøre behandlingen i hele ansiktet og ikke bare der det er utbrudd. Dette vil virke forebyggende slik at det ikke kommer nye hudforandringer på huden som ikke er rammet.

Lokalbehandling består av krem / gel med retinoid (a-vitamin) i kombinasjon med benzoylperoksid. Det finnes kombinasjonspreparater som inneholder begge disse stoffene. Det er ingen tidsbegrensning på disse midlene, de kan brukes over lang tid. Hudirritasjon er vanlig ved oppstart av disse preparatene, men det roer seg gjerne etter litt tid. Man kan forsøke å trappe ned på antall dager per uke man smører på, f eks starte med 2-3 ganger per uke og heller øke dersom huden ser ut til å tåle dette.


Ved moderat akne behandler man med både en lokal krem / gel og antibiotikakur i tablettform. Det er en langvarig kur, oftest beregnes det tre måneder, med lav dose antibiotika. Det tar tid før man ser en tydelig effekt, gjerne opp mot 4-8 uker. Så her gjelder det å være tålmodig! Er resultatet vellykket etter endt behandling fortsettes lokalbehandlingen i 3-6 måneder til.

En del unge jenter og kvinner har god effekt av en p-pille i tillegg, som hjelper til å styre hormonnivåene i kroppen og dermed minske akne utviklingen.


Oppnår man ikke ønsket resultat med lokalbehandling og antibiotika henvises man videre til hudlege for vurdering av evt behandling med et medikament kalt isotretinoin. Det er kun hudleger eller leger med erfaring med dette medikamentet som igangsetter denne behandlingen.

Isotretinoin er et medikament som kjemisk ligner på vitamin A. Dette er et kraftig preparat med mange bivirkninger (omtalt lengre ned i artikkelen). De fleste har god effekt av en enkeltkur med isotretinoin, men kun ca 40% oppnår helbredelse og ca 60% trenger lokalbehandling eller en ny kur i tillegg. Rundt 20-60% får akne tilbake ved et senere tidspunkt og har behov for en kur til.

Innen man starter med denne behandlingen skal man vurderes av hudlege, det taes blodprøver for å sjekke levertall, kolesterol (fettnivå i blodet) og utelukke graviditet hos kvinner. Kvinner skal stå på prevensjon under behandlingen og i minimum 3 måneder etter endt behandling da isotretinoin er svært skadelig for fosteret. Disse blodprøvene kontrolleres også jevnlig i løpet av behandlingen (inkludert blodprøve for å utelukke evt graviditet). Man kan heller ikke gi blod mens man er i behandling med isotretinoin av samme årsak.

Bivirkninger til isotretinoin inkluderer blant annet  uttørring av hud og slimhinner, muskel. og skjelettsmerter, kraftig hodepine, redusert nattsyn, og påvirkning av psykiske lidelser.


Hvordan kan Dr. Dropin hjelpe deg

Allmennlegene hos Dr. Dropin kan hjelpe deg med den første vurderingen av akne, og sette i gang basis behandlingen med lokalbehandling og evt antibiotika om det er indikasjon for dette.

Dr. Dropin har også egne spesialister i hud, hvor du ikke behøver henvisning men enkelt kan booke deg time selv på nett eller i appen til Dr. Dropin. Her er det kort ventetid og du får hurtig hjelp og vurdering av dine plager. Hudlegene vil da kunne igangsette relevant behandling og legge opp en oppfølgingsplan så du får god og trygg hjelp over lengre tid.


FAQ

  1. Hvorfor får man akne?
  • årsakene til akne utvikling er sammensatte, og ofte en kombinasjon av at man kommer i puberteten og hormonene endrer seg, huden endrer seg - den blir mer fet og man får forandringer som beskrev over i artikkelen. Arv spiller også inn.
  1. Kan akne smitte?
  • Nei, akne smitter ikke. Bakterien som er med på å forverre akne er en bakterie som finnes på huden vår normalt, men ved akne får den en inngangsport til å lage infeksjon og det dannes et miljø den trives godt i.
  1. Hva kan jeg selv gjøre for å forhindre / minske akneutbrudd?
  • det man selv kan gjøre er å være flink til å vaske ansiktet med vann og såpe / rensemidler som er milde mot huden og har en pH på rundt 6.5, bruke milde produkter med lite fett i, unngå å ta seg for mye i ansiktet og ikke klore opp akne elementene. Har du fått lokalbehandling av legen din er det viktig å smøre denne i hele ansiktet, og ikke bare der det er utbrudd.
  1. Er det farlig å gå på antibiotika så lenge som man gjør ved akne behandling?
  • det er ikke farlig, men man er engstelig for utvikling av resistens mot antibiotika, hvilket betyr at dine egne bakterier i kroppen lærer seg å kjenne igjen denne antibiotikaen og utvikler forsvarsmekanismer slik at antibiotikaen ikke lenger fungerer.
  1. Jeg er gravid, kan jeg fortsatt få behandling for akne?
  • ja, det kan du. Men det er en del av preparatene du ikke skal bruke så det er viktig å rådføre seg med lege og opplys om at du er gravid, så finner legen rette behandlingen som er trygg for både deg og barnet.
Forfatter: lege Martine Hallin Henriksen

Sist oppdatert: 16.10.2020

Lesetid: 5-6 minutter


Kilder

Isotretinoin treatment

Generelt om Akne

Acne, also called acne vulgaris, is a long-term inflammatory condition of the sebaceous glands in the skin of the face, possibly also on the shoulders, upper back and chest. Acne consists of blackheads (comedomas) and pus-filled small blisters of varying sizes. Scars also often form on the skin.

Book appointment

At Dr.Dropin you will meet dermatologists who can diagnose and treat all skin disorders. Dermatologists are highly qualified and passionate about offering good skin services at a fixed and predictable price.

 • Fixed price 1195, - *
 • No reference
 • Short waiting time

* fixed price for consultation. See price list for treatments

What is acne?

It is estimated that around 80% of all adolescents and younger adults (11-30 years) experience acne to some degree. Acne usually occurs at the age of 12-14 years, but usually a little earlier for girls. Both sexes are affected equally frequently. Acne usually goes away during the 30s, but in some cases it extends further into old age. It is unclear why acne gets better with age.

Generally, acne is divided into 4 groups (mild, moderate, moderate to severe, and severe acne) based on how hard you are affected, and is referred to as comedo-acne, papulopustular acne, cystic acne or deep acne based on the grade of acne the elements show up with.

Acne can affect the patient severely mentally, and is associated with ailments such as anxiety and depression.

Disponerende faktor til akne

Predisposing factors for acne

Factors that affect the development of acne:

 • Increased sebum production during puberty combined with increased sensitivity to androgens (hormones with testosterone-like effect) in the sebaceous glands.

 • Overproduction of skin cells in pore openings with development of blackheads

 • Presence and infection with the skin bacterium Cutibacterium acnes (formerly Propionibacterium acnes)

 • Heritage

 • Underlying hormonal disorders / diseases

 • In some cases, diet plays an influential role as well, but it is very individual what one reacts to. In general, fatty and sugary diets can increase the risk of acne.

 • Anabolic steroids can trigger a pronounced form of acne

Symptoms and signs of acne

Acne is a skin disease with several elements that occur in oily skin. The acne changes are usually symmetrically localized to the face, but in more pronounced cases it is also presented on the shoulders, chest and back.

The characteristic acne changes are:

 • Closed blackheads ("white heads") that appear as white, non-inflamed bumps on the skin

 • Open blackheads ("black heads") that are dark due to increased pigmentation (not dirt / grime). In these there is a greasy, yellowish-white material.

 • Sore, red, inflamed pimples / blisters

 • Scars - The development of scars depends on the severity of the inflammation in the skin.

Reasonable price

Predictable and reasonable price, without hidden costs and surprising additions.

Includes consumables, applications, prescriptions, etc.

Book a consultation

20 minutes are set aside for a consultation. Consultation can be done in a clinic or on video.

Our specialist

At Dr.Dropin you will meet dermatologists who can diagnose and treat all skin disorders. Dermatologists are highly qualified and passionate about offering good skin services at a fixed and predictable price.

Undersøkelse

Examination

The examining doctor will be able to make the diagnosis based on how the medical history is and what the skin changes look like. It is usually not required for other tests or trials. If in doubt, you can take a bacterial sample from the skin changes to rule out any other infection as well.

Treatment

It is important to start treatment early to prevent scarring, and for the patient to have a better quality of life. The treatment involves stopping the overproduction of skin cells, preventing bacterial growth and reducing the production of fat in the skin. Therefore, several preparations are often needed for a successful result.

You always start with local treatment, ie different creams / gels for use on the face. If you have dry skin, a cream is preferable, if the skin is oily, a gel is better. It is important for the patient to wash their face with water and a mild, skin-friendly soap with a pH of around 6.5. It is also important to apply the treatment all over the face and not just where there is an outbreak. This will have a preventive effect so that there are no new skin changes on the skin that are not affected.

Topical treatment consists of cream / gel with retinoid (vitamin a) in combination with benzoyl peroxide. There are combination preparations that contain both of these substances. There is no time limit on these funds, they can be used for a long time. Skin irritation is common at the start of these preparations, but it usually calms down after a while. You can try to reduce the number of days per week you apply, for example start with 2-3 times per week and rather increase if the skin seems to tolerate this.

For moderate acne, you are treated with both a local cream / gel and a course of antibiotics in tablet form. It is a long-term cure, usually calculated for three months, with a low dose of antibiotics. It takes time before you see a clear effect, preferably up to 4-8 weeks. So here it is important to be patient! If the result is successful after the end of treatment, the local treatment is continued for another 3-6 months. Some young girls and women have the good effect of a birth control pill as well, which helps to control hormone levels in the body and thus reduce acne development.

If you do not achieve the desired result with local treatment and antibiotics, you are referred to a dermatologist for assessment of possible treatment with a drug called Isotretinoin. Only dermatologists or doctors with experience with this drug initiate this treatment. Isotretinoin is a drug that is chemically similar to vitamin A. This is a powerful preparation with many side effects (discussed later in the article). Most people have a good effect of a single treatment with isotretinoin, but only about 40% achieve healing and about 60% need local treatment or a new treatment in addition. About 20-60% get acne back at a later date and need another cure.

Before starting this treatment, you should be evaluated by a dermatologist, blood samples are taken to check liver numbers, cholesterol (fat level in the blood) and rule out pregnancy in women. Women should be on contraception during treatment and for a minimum of 3 months after the end of treatment as Isotretinoin is very harmful to the fetus. These blood tests are also checked regularly during treatment (including blood tests to rule out any pregnancy). You can also not donate blood while being treated with Isotretinoin for the same reason. Side effects of Isotretinoin include dehydration of skin and mucous membranes, muscle. and skeletal pain, severe headache, decreased night vision, and the influence of mental disorders.

How Dr.Dropin can help

The GPs at Dr. Dropin can help you with the initial assessment of acne, and start the basic treatment with local treatment and possibly antibiotics if there is an indication for this.

Dr. Dropin also has its own specialists in skin, where you do not need a referral but can easily book an appointment yourself online or in the Dr. Dropin app. Here there is a short waiting time and you get quick help and assessment of your ailments. Dermatologists will then be able to initiate relevant treatment and set up a follow-up plan so you get good and safe help over a longer period of time.

Book a consultation

Aknepackage with isotretinoin

Acne treatment with Isotretinoin

What is iso.tretinoin?

Iso.tretinoin is a drug that has a chemical resemblance to vitamin A. The substance is used for widespread acne ("pimples") where other treatment has not had an effect and has been tried.

Acne package 2 995, -

Covers treatment courses for drug treatment with Iso.tretinoin until a result is achieved. The package includes follow-up hours with a dermatologist for complete acne treatment - medication can be bought at a pharmacy. These are typically three follow-up consultations and a duration of six months (may vary from 4-8 months).

Read more about our Acne treatment

FAQ

Why do you get acne?

The causes of acne development are complex, and often a combination of getting into puberty and the hormones changing, the skin changing - it becomes more oily and you get changes as described in the article. Inheritance also comes into play.

Can acne be contagious?

No, acne is not contagious. The bacterium that helps to aggravate acne is a bacterium that is normally found on our skin, but with acne it causes a gateway to create infection and an environment is formed in which it thrives well.

What can I do to prevent/reduce acne breakouts?

What you can do yourself is to be good at washing your face with soap and soap/cleansers that are gentle on the skin and have a pH of around 6.5, use mild products with little fat in it, avoid taking too much on your face and do not scratch up the acne elements. If you have received local treatment from your doctor, it is important to apply this all over your face, and not just where there is an outbreak.

Is it dangerous to go on antibiotics as long as one does with acne treatment?

It is not dangerous, but one is anxious about the development of resistance to antibiotics, which means that your own bacteria in the body learn to recognize this antibiotic and develop defense mechanisms so that the antibiotic no longer works.

I'm pregnant, can I still get treatment for acne?

Yes you can. But it is a part of the preparations you should not use so it is important to consult a doctor and inform that you are pregnant, then the doctor will find the right treatment that is safe for both you and the child.

Author: doctor Martine Hallin Henriksen

Last updated: 16.10.2020

Reading time: 5-6 minutes

Sources

Andersen K.E., Lomholt H.B., Thestrup-Pedersen K., Wulf H.C. (2018), Clinical Dermatology and Venereology, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag AS, pages 71-74

Hunskår, S. (2017), General Medicine, 3rd edition, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag AS, pages 587-589

Norwegian Electronic Medical Handbook, (2020), Acne, (online), available from: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/hud/tilstander-og-sykdommer/pustulose-tilstander/akne/, retrieved on 16.10. 2020

Alle legetjenester
Legetime på dagen
Fast pris

Book an appointment

Org. number:
919 149 795
Address:
Bogstadveien 30, 0355 Oslo
Mobile number: