Korona: Har du pågående symptomer og ønsker legeundersøkelse, booker du time i Luftveisklinikken på Frogner. Les mer
  • no
  • en
Bestill time
  • no
  • en
Bestill time

Vi vet at kjemi er viktig – Bli bedre kjent med psykologene våre!

Gjertrud er autorisert psykolog og har flere års erfaring med behandling av mennesker med et bredt spekter av av psykiske lidelser. Hun tilpasser tilnærming og metode for å imøtekomme den enkeltes behov på en hensiktsmessig måte.

Gjertrud er en empatisk og erfaren samtalepartner og kan blant annet hjelpe deg i prosessen med å sortere tanker, sette ord på følelser i belastende livssituasjoner og utforske lite hensiktsmessige tankemønstre. Dette kan være i forbindelse med blant annet relasjonsvansker, stressmestring, angst og depresjon.

Hun ønsker at du skal oppleve å bli tatt alvor og at det skal føles trygt å snakke om dine utfordringer. Du vil få rom til å være den du er, samtidig som du blir utfordret på det som er nødvendig for å oppnå ønsket endring.

Gjertrud har særlig erfaring med:

💭 relasjonsvansker 💭 stressmestring 💭 belastende livshendelser 💭 angst 💭 depresjon

Gjertrud

Anje er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med gruppebehandling og individualterapi. Hun har kompetanse på utredning og behandling av angst, depresjon, traumerelaterte tilstander og personlighetsproblematikk.

Anje vil møte deg på en nysgjerrig, empatisk og ikke-dømmende måte. Hun ønsker å legge til rette for et trygt rom og en god relasjon. Gjennom samtaleterapi vil hun hjelpe deg med å utforske, forstå og endre vanskelige, fastlåste følelser og tanker.

Temaer hun har god kjennskap til gjennom terapiutøvelsen omfatter:

💭 relasjonsvansker 💭 reaksjoner på vonde opplevelser 💭 sorg 💭 selvfølelse 💭 ensomhet 💭 personlighetsforstyrrelser💭 traumer

Anje

Nnaka er autorisert psykolog med flere års erfaring som behandler i spesialisthelsetjenesten. Med fokus på trygghet, åpenhet og en god relasjon i terapirommet, inviteres du inn til å løse de aktuelle problemene dine.

I møte med Nnaka, er det ingen problemer som er for små til å kunne sees på. Fokuset ligger mot å oppnå større forståelse av seg selv og skape et rom hvor du vil oppleve deg respektert og tatt på alvor. Slik vil du få muligheten til å sortere, sette ord på og møte vonde følelser.

Nnaka har kompetanse og erfaring med behandling av et bredt spekter psykiske lidelser og utfordringer knyttet til:

💭 depresjon 💭 angst 💭 traumer 💭 selvfølelse 💭 relasjonsvansker

Nnaka

Christine er autorisert psykolog og har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med både voksne, barn og ungdom. Hun er opptatt av å skape et trygt rom der du blir møtt med empati, varme og nysgjerrighet, slik dere sammen kan vende blikket inn og utforske tanker, følelser og mønstre. Gjennom dette kan du finne en ny forståelse, komme i kontakt med det du trenger og få det bedre med deg selv og andre. 

Christine er opptatt av din historie og hvordan dine erfaringer har formet deg og ditt selvbilde. Hun ønsker å tilpasse samtalene etter dine ønsker og behov, og gi deg best mulig hjelp slik at du kommer dit du ønsker.

Hun har kompetanse innen utredning og behandling av vansker som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 traumer 💭 lavt selvbilde 💭 relasjonsvansker

Christine

Rebecca er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hvor hun har jobbet med behandling og utredning av et bredt spekter psykiske lidelser. Rebecca er opptatt av å møte alle pasienter med varme og nysgjerrighet og å skape en god og trygg relasjon. 

I behandling er hun opptatt av å se det individuelle mennesket først, og skreddersy behandlingen til den enkelte, da ingen mennesker er like. Sammen vil dere komme frem til en arbeidsmetode og målsetning som passer akkurat deg.

Rebecca har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 angst 💭 personlighetsforstyrrelser 💭 belastende livshendelser 💭 selvfølelse 💭 grensesetting 💭 relasjonsvansker 💭 søvnproblemer

Rebecca

Halvor er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. I tillegg til arbeid som klinisk psykolog, jobber Halvor for en amerikansk forskningsinstitusjon.

Med et fokus på både selvforståelse og endring inviteres du til et samarbeid om å mestre depresjon, tristhet, angst og relasjonelle problemer. Halvor hjelper deg å identifisere mål, hindringer og løsninger på dine problemer gjennom utforskning av dine tanker, følelser og handlinger. Halvor er empatisk, trygg og opptatt av at du skal oppnå det du ønsker av behandlingen.

Halvor har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 tristhet 💭 angst 💭 relasjonsvansker

Halvor

Oda er autorisert psykolog med erfaring fra utredning og behandling av barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske utfordringer fra førstelinje- og spesialisthelsetjenesten.

I terapirommet er hun opptatt av å skape trygghet og etablere en god relasjon. Hun vil møte deg med aksept og åpenhet og gi deg støtte, samtidig som hun vil utfordre deg for at du skal oppnå ønsket endring. Oda har en integrativ tilnærming til terapi, noe som betyr at hun benytter ulike behandlingsmetoder og er opptatt av at terapien tilpasses ditt behov, preferanse og bakgrunn. Hun anser terapi som et samarbeidsprosjekt hvor dere sammen kommer frem til terapiens mål og metode og i fellesskap utforsker det som er vanskelig.

Oda tilbyr terapi på norsk og engelsk og har særlig erfaring:

💭 depresjon 💭 angst 💭 bekymringer 💭 uro og stress 💭 grensesetting 💭 kriser 💭 skyld 💭 selvhevdelse 💭 selvfølelse 💭 relasjonelle og emosjonelle vansker

Thomas er autorisert psykolog og har jobbet i lavterskeltjenester og i spesialisthelsetjenesten. Han har erfaring med både barn, ungdom og voksne og har bred kompetanse innen utredning og behandling av psykiske lidelser. Han har også tatt en doktorgrad i psykologi, der han forsket på viktigheten av å utforske klientens behov og la dette være styrende for terapiforløpet.

Thomas er opptatt av å forstå klientens unike perspektiv, for å hjelpe med å utforske og sette ord på det som er vanskelig. For å få til det er det viktig å skape et trygt samtaleklima, der nysgjerrighet, aksept og åpenhet er i fokus.

Thomas har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 selvfølelse 💭 identitet 💭 ensomhet 💭 barn og unge 💭 relasjoner

Sara er autorisert psykolog og har jobbet med lavterskeltjenester og arbeidsrettet rehabilitering. Hun har erfaring med behandling av både ungdommer og voksne. Hun er opptatt av å danne en god relasjon på bakgrunn av åpenhet, nysgjerrighet og aksept.


Sara er opptatt av den enkeltes behov og hvordan man sammen kan finne den løsningen som er mest verdifull for den enkelte. Hun er særlig opptatt av hvordan man påvirkes av følelser, arbeidsrelaterte problemstillinger, selvhevdelse, skam og skyld.


Sara har særlig erfaring med:

💭 stressmestring 💭 utbrenthet 💭 søvnvansker 💭 selvfølelse 💭 relasjonelle vansker 💭 depresjon

Isak er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Han har kompetanse på utredning og behandling av ruslidelser og andre avhengighetstilstander, i tillegg til depresjon- og angsttilstander og utfordringer med selvfølelse og identitet. Isak er opptatt av det iboende potensialet som ligger i oss alle, og kan hjelpe deg å bli bedre kjent med hvem du er og hva dine utviklingsmål og behov er.

Isak ser dine utfordringer i lys av dine livserfaringer, og tar ikke utgangspunkt i kun ett teoretisk ståsted. Isak vil møte deg på en åpen og aksepterende måte, uansett hva du skulle bære på. Han vil kunne hjelpe deg å se ting på en ny måte, og bidra på veien til å skape positive endringer i livet ditt.

💭 depresjon 💭 angst 💭 selvfølelse 💭 identitet 💭 rus og avhengighet

Mari er autorisert psykolog og har arbeidet med individualterapi og familiesamtaler i førstelinjetjenesten. Hun har erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser som depresjon, angsttilstander og reaksjoner på belastende livshendelser. Hun har også kompetanse på tematikk knyttet til identitet, selvfølelse og relasjonelle vansker.

Mari er opptatt av at terapirommet skal oppleves trygt og at du skal være komfortabel med å ta opp alt du har behov for i samtalene. Hun vil hjelpe deg med å utforske tankene, følelsene og handlingene dine, samt bidra til å finne frem til endringer av de mønstrene som skaper vanskeligheter og ubehag i hverdagen.

Mari har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 angst 💭 belastende livshendelser 💭 identitet 💭 selvfølelse 💭 relasjonsvansker

Mari

Silje er autorisert psykolog og spesialist med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på utredning og behandling av angst og fobier, depresjon, alkohol- og andre avhengighetstilstander. Hun er opptatt av temaer som selvfølelse, skam og skyld, selvhevdelse og selvomsorg.

Silje vil møte deg på en nysgjerrig og ikke-dømmende måte og ønsker hjelpe deg med å identifisere tydelige mål, hindringer, og løsninger på dine utfordringer gjennom utforskning av tanker, følelser og handlinger.

Silje har særlig erfaring med:

💭 angst 💭 fobier 💭 depresjon 💭 rus og avhengighet 💭 selvfølelse 💭 skam

Silje

Martine er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser, relasjonelle vansker, spiseforstyrrelser, selvfølelsesproblematikk, angst og depresjon.

Martine er opptatt av at terapirommet skal være et sted hvor du føler deg komfortabel til å snakke om deg selv og det som plager deg. Trygghet og åpenhet står sentralt når du skal utforske vanskelige tanker og følelser, for å løse dine utfordringer.

Martine har særlig erfaring med:

💭 personlighetsforstyrrelser 💭 relasjonsvansker 💭 spiseforstyrrelser 💭 selvfølelse 💭 angst 💭 depresjon

Martine

Janne er psykiater og har erfaring som overlege i spesialisthelsetjenesten. Hun tilbyr utredning, samtalebehandling og medikamentell behandling der det er behov for det. Hun tilbyr kognitiv og metakognitiv samtaleterapi som er terapiformer der tanker, følelser og atferd er sentralt og hvor man jobber med å forholde seg til dette på en mer hensiktsmessig måte. Hvis medisiner er en del av behandlingen, vil hun sørge for forsvarlig oppfølging av dette.

Gjennom samtaler ønsker hun å møte deg med dine utfordringer, uavhengig av hva du sliter med og hvilken historie du bærer på. Hennes mål er å skreddersy behandlingen slik at du får best resultat. Du vil oppleve henne som omsorgsfull, lyttende og motivert for å hjelpe deg. Hun vil også kunne utfordre deg der hun tenker at det er nødvendig for å nå fram til målet.

Janne har særlig erfaring med:

💭 ADHD 💭 bipolar lidelse 💭 OCD 💭 spiseforstyrrelser 💭 angst 💭 depresjon 💭 psykosesymptomer 💭 bekymring 💭 veiledning og støtte til pårørende 💭 stress 💭 søvnvasker

Janne

Ida er autorisert psykolog og har erfaring fra både terapi og coaching. Hun er opptatt av hvordan endringer kan skapes gjennom økt forståelse av deg selv og dine utfordringer. Gjennom nysgjerrig utforskning av tanke-, følelses- og atferdsmønstre, vil hun hjelpe deg med å finne ut av hvordan dine vansker bedre kan håndteres, negative mønstre brytes og bedring/utvikling kan oppstå.

I tillegg til arbeid med stressplager, søvnproblemer, angst og depresjon, er Ida en god sparringspartner når det gjelder personlig vekst, jobb og identitet. Hun er opptatt av at terapien skal være et samarbeidsprosjekt hvor du er med på å definere prosessen, samtidig som hun vil kunne utfordre deg til å se nye perspektiver og stadig tilpasse forløpet til deg og dine utfordringer.

💭 stress 💭 søvnproblemer 💭 angst 💭 depresjon 💭 personlig vekst 💭 jobb 💭 identitet

Alle legetjenester
Legetime på dagen
Fast pris

Bestill time

Organisasjonsnummer:
919 149 795
Adresse:
Bogstadveien 30, 0355 Oslo
Mobilnummer: